امروز : پنج شنبه, 10 فروردين 1402 04:58 ق ظ

گالری فیلم و تصویر

از گالری فیلم ها و تصاویر ما بازدید کنید

گردش علمی در پارک 4

گالری آزمایشی 1

داستان تصویر: این تصویر مربوط به یکی از رویدادهای موسسه است که در تاریخ.......... برگزار شد. روزی به یادماندنی برای مدیران، کادر اجرایی و کارآموزان موسسه....
گردش علمی در پارک 3

گالری آزمایشی 2

داستان تصویر: این تصویر مربوط به یکی از رویدادهای موسسه است که در تاریخ.......... برگزار شد. روزی به یادماندنی برای مدیران، کادر اجرایی و کارآموزان موسسه....
گردش علمی در پارک 2

گالری آزمایشی 3

اصطلاح دیجیتال مارکتینگ به عنوان زیرمجموعه ای از مدیریت بازاریابی و تبلیغات مورد اشاره قرار میگیرد. دیجیتال مارکتینگ چیست؟ این دوره مهارتی شامل مجموعه ای از ابزارها و فعالیت هایی است، برای...

گالری آزمایشی 4

داستان تصویر: این تصویر مربوط به یکی از رویدادهای موسسه است که در تاریخ.......... برگزار شد. روزی به یادماندنی برای مدیران، کادر اجرایی و کارآموزان موسسه....